Explicar més o menys resumit els serveis que s'ofereixen en el centre.
Explicar més o menys resumit els serveis que s'ofereixen en el centre.
Explicar més o menys resumit els serveis que s'ofereixen en el centre.
Explicar més o menys resumit els serveis que s'ofereixen en el centre.

Sobre nosaltres

Redactar una missió (raó de ser del centre, el seu propòsit central) i una visió (imatge de futur que es busca crear amb les accions realitzades).

Història

Breu explicació i un tros de la nostra història, és possible?